Pastorale raad Pastorale raad
Als gemeente willen we een plek zijn, waar mensen met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden zich thuis voelen. Dat bereiken we niet alleen door de mogelijkheid te bieden om samen te vieren en te leren. We willen ook aandacht en tijd geven aan elkaar en er aan werken, dat mensen gekend zijn.
lees meer »
 
Moderamen Moderamen
Het moderamen kan worden gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van onze kerk. Zij regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad en bereidt besluitvorming voor de kerkenraad voor. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de predikante. Wil je iets onder de aandacht van het moderamen brengen, stuur dan een bericht naar secretariaat@dorpskerkdeglind.nl. zie de agenda voor het eerstvolgende overleg.
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur en daarmee het besluitvormend orgaan van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld. Zij wordt gevormd door 4 ouderlingen (waaronder de voorzitter/ouderling-kerkrentmeester en de scriba), de predikante en 3 diakenen (waarvan 2 in duo-ambt). De Kerkenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar, zie de agenda voor het eerstvolgende overleg. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit de voorzitter, de scriba en de predikante.
lees meer »
 
Diaconie Diaconie
Omzien naar elkaar doe je door daadwerkelijk naar elkaar toe te gaan en ook praktisch iets voor elkaar te betekenen. Als gemeente zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het draaiende houden van de eigen toko, maar deel van een groter geheel. En daarmee ook verbonden met anderen, waar dan ook. Dat kunnen we zichtbaar maken door financiële ondersteuning van particulieren of projecten in binnen- of buitenland, met aandacht voor mensen die bijvoorbeeld extra ondersteuning kunnen gebruiken. Via Kerk-in-Actie en de diaconie wordt voor deze kant van gemeente-zijn steeds onze aandacht gevraagd.
lees meer »
 
Commissie van beheer Commissie van beheer
De commissie van beheer regelt alles rondom geld, gebouwen en het onderhoud van het orgel (ons enige bezit). Zo houden we elk jaar de actie kerkbalans, waarin we aan de gemeenteleden vragen om onze activiteiten financieel te steunen. Ook aan onze Vrienden vragen we dan een bijdrage. We zorgen ervoor dat alle rekeningen betaald worden. We huren ons kerkgebouw van de Rudolphstichting. Als belangrijkste huurder helpen we mee aan de inrichting van het kerkgebouw. Door de vele giften en vrijwilligers lukt het elk jaar weer om alles voor elkaar te krijgen.
 
Aandachtspersoon Aandachtspersoon
Aandacht in het (gewone) leven – dat is wat Stichting Jeugddorp De Glind en de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld jongeren en opvoeders in De Glind en omgeving willen bieden. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om levens- en zingevingsvragen aan de orde te stellen. Vragen over hoe je betekenis kunt geven aan het leven en wat je overkomt. Vragen over wie je bent, wat je wilt, en wat dat betekent voor hoe je met elkaar om gaat; vragen over wat jou wanhopig maakt of juist vertrouwen geeft; over kleine en grote dingen waar je tegen aan loopt; vragen die helpen om te werken aan positieve gezondheid.
 
lees meer »
 
Werkgroepen Werkgroepen
De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld kenmerkt zich door haar open karakter. Niet voor niets staat de herberg al jaren symbool voor onze gemeente. Het gevolg hiervan is dat veel mensen uit een grote regio hun plek(je) in onze kerk hebben gevonden. Om het gemeente-zijn zo goed mogelijk te kunnen verzorgen, zijn er vele ondersteunende werkgroepen.
lees meer »
 
Luidklok Luidklok
Als protestantse gemeente De Glind en Achterveld hebben we een eigen contactorgaan: ‘de Luidklok’. Dit kerkblad verschijnt elke 15e van de maand in de digitale brievenbus. In de Luidklok kun je zowel verhalen uit de gemeente lezen, als berichten van de kerkenraad, diaconie en commissie van beheer. Ook lees je over alle aankomende activiteiten, vieringen en bijbehorende collectes.
lees meer »