Geschiedenis Geschiedenis
De eigenlijke geschiedenis van de Dorpskerk begint al in 1911, toen er in De Glind mensen kwamen wonen. Dat gebeurde op initiatief van ds. R.J.W. Rudolph, een sociaal zeer bewogen predikant uit Leiden. Hij was van mening dat de zorg voor wat hij noemde ‘sociale schipbreukelingen’ beter kon. Niet alleen volwassenen, maar vooral kinderen hadden zijn bijzondere zorg. Daarom ook is de geschiedenis van onze gemeente nauw verbonden geweest met het ontstaan van het dorp De Glind.

Met behulp van ingezamelde gelden van Gereformeerde notabelen werd grond aangekocht, die vervolgens in pacht werd gegeven aan boeren. De boeren, die zo op een redelijk goedkope manier een eigen bedrijf konden starten waren wel verplicht om kinderen in hun gezin op te nemen en hen ‘naar vermogen’ mee te laten werken op het land. Ook werden er paviljoens gebouwd waarin kinderen werden gehuisvest. Van de inmiddels opgerichte stichting ‘De Glindhorst’ zou ds. Rudolph de eerste predikant/directeur worden. Helaas overleed hij op 10 mei 1914, zodat hij nooit het resultaat van zijn inspanningen heeft kunnen zien.

Vanaf 30 augustus 1914 werden er al regelmatig godsdienstige bijeenkomsten gehouden in huis bij de medewerkers van de ‘Stichting’. Aangezien ds. Rudolph een predikant was geweest van de Gereformeerde Kerken in Nederland, werden deze huisdiensten ook gehouden onder toezicht van deze kerken.Vanuit de omgeving kwamen er al gauw verzoeken om de huisdiensten ook voor omwonenden open te stellen. Dit werd ingewilligd, zodat de huiskamer al snel te klein werd en er na een paar weken verhuisd moest worden naar de zaal van het meisjespaviljoen. Deze werd gevuld met een steeds toenemend aantal kerkgangers. Dit aantal werd zo groot dat er voldoende mensen waren voor het stichten van een eigen officiële gemeente.

Op 26 december 1916 werd de kerk van De Glind/Achterveld geïnstitueerd, zoals dat heet, en op die dag begint ook de officiële geschiedenis van de kerk. De predikant die in deze dienst voorging was ds. E.J. Wientjes uit Barneveld. Hij preekte over Lucas 2 vers 21: “En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zoo werd hem Zijn naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.” In deze dienst werden ook de eerste ambtsdragers bevestigd en wel: de heren D. van Eerden en H. Kamphuis als ouderling en J. de Zoete als diaken.
Het zaaltje in het meisjespaviljoen werd al gauw ook te klein en daarom werd er verhuisd naar de twee schoollokalen van de stichting en nog weer later naar het gebouw dat ook dienst deed als ontspanningsgebouw. De diensten werden in deze jaren geleid door de predikant/directeur van de Stichting ‘De Glindhorst’, ds. Vogelaar, die ook de catechisaties leidde.

In de twintiger jaren raakte de Stichting in moeilijkheden; een faillissement dreigde en dan zouden zowel de stichting als ook de kerk ophouden te bestaan. Gelukkig verklaarden de diakenen tijdens de landelijke diaconale jaarvergadering in 1927 dat zij het werk van de stichting als binnenlands diaconaal werk van de Gereformeerde Kerken in Nederland wilden voort zetten. Zo werd op 22 december 1927 de Vereniging tot verzorging van kinderen ‘De Rudolphstichting’ opgericht. Dit verklaart de betrokkenheid die er ook nu nog is van de diaconieen in het land met het Jeugddorp. De kerk werd vanaf dit moment losgemaakt van de stichting en ging nu heten: ‘Gereformeerde Kerk van De Glind/Achterveld’.

De inrichting van het kerkzaaltje werd over genomen voor het bedrag van ƒ130,10. Hiervoor kochten zij: 50 banken, 19 lampen, 16 gordijnen en 1 kachel met pijp. Op 17 augustus 1930 kreeg de gemeente een eigen predikant. Deze was niet meer ook de directeur van de stichting, maar wel tegelijk de geestelijk verzorger van pupillen en medewerkers. Het was kandidaat G. Zeijl, die werd bevestigd door ds. Korfker uit Barneveld. Na hem heeft de gemeente nog elf andere predikanten gehad. Het zijn:

G. Zeijl 17 augustus 1930 - 29 juli 1934
H. ‘t Hart 1 september 1935 - 1 mei 1939
J.C. Seegers 11 februari 1940 - 1 december 1944
G. Rienks 4 november 1945 - 19 oktober 1948
P. Uidam 09 oktober 1949 - 13 januari 1954
H.J. Oldemans 20 juni 1954 - 01 februari 1958
P.B. Suurmond 09 november 1958 - 13 januari 1963
H.G. Boswijk 07 april 1963 - 09 oktober 1966
G. Aalbersberg 17 december 1967 - 17 oktober 1971
Joh. Jellema 20 augustus 1972 - 28 augustus 1988
H. Procee 11 september 1988 - 16 mei 1993
C.A. Beeuwkes-van Ede 03 oktober 1993 - juni 2006
H.K. Groen 24 juni 2007 - heden

De oorlogsjaren waren moeilijk, ook al werd er in 1940 begonnen met de bouw van de huidige kerk. De bewoners van De Glind werden in de meidagen van 1940 geëvacueerd naar ‘Groot Emaus’ in Ermelo. In De Glind is ook gevochten aan het eind van de oorlog omdat het front in de dagen vlak voor de wapenstilstand dwars door het dorp liep. Enkele mensen zijn omgekomen. Nog steeds worden de doden jaarlijks herdacht tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de Postweg. Sedert de oprichting van de plaatselijke vereniging voor Dorpsbelangen wordt de dodenherdenking echter niet meer door de kerk georganiseerd.

Vele jaren lang hoorde de pastorale zorg voor de pupillen tot de taak van de predikant die daarin werd bij gestaan door de jeugdouderlingen. In 1993 kwam er een scheiding gekomen tussen de functie van predikant en die van geestelijk verzorger. Inmiddels is de functie van geestelijk verzorger opgeheven.

Van medio 1984 tot 1994 heeft de gemeente contact gehad met de Evangelisch Lutherse gemeente in Meissen-Zscheila, een stadje aan de Elbe, ongeveer 30 km boven Dresden. In die dagen werd vanuit Oost Duitsland regelmatig een verzoek gedaan om steuncontacten met een gemeente in het westen. Een aantal jaren achtereen zijn er mensen van onze gemeente op bezoek geweest in Meissen, dat beroemd is om zijn porselein. Na de val van de muur in 1990 kon er eindelijk ook een tegenbezoek worden gebracht van de gemeente in Meissen aan onze gemeente. Helaas zijn de contacten van beide zijden verwaterd door het vertrek van een aantal enthousiaste gemeenteleden. Er zijn nog wel individuele contacten tussen gemeenteleden onderling.

De gemeente zelf is nog steeds een zeer open gemeente, waarin ruime aandacht is voor kinderen en jongeren . Vanuit haar achtergrond als missionaire gemeente was zij in sommige opzichten de Protestantse Kerk al ver vooruit. Zo konden mensen met een andere kerkelijke achtergrond niet alleen (gast)lid, maar ook kerkenraadslid worden. Inmiddels is de gemeente rond de Dorpskerk officieel Protestantse Gemeente, maar wel één met een oecumenische instelling, waarin nog steeds iedereen welkom is! Die open instelling zorgt er voor, dat er ook mensen uit de regio komen, omdat ze zich in de Dorpskerk gemeente thuis weten. Gedurende de laatste jaren is de rol van De Rudolphstichting veranderd. Het grootste deel van de opstallen in het dorp De Glind is eigendom van de stichting, zo ook het kerkgebouw. In de Glind zijn nu meerdere instellingen op het gebied van de Jeugdhulpverlening gevestigd en zij gebruiken de faciliteiten, die de Rudolphstichting hen biedt. Voor ons als kerkelijke gemeente heeft dat ook een aantal aanpassingen met zich meegebracht. De inrichting van het kerkgebouw is zo aangepast, dat het ook voor congressen en voorstellingen gebruikt kan worden. En veel meer nog dan voorheen is De Glind nu een doorgangsoort voor trekvogels. Maar ook huismussen horen er thuis. Daarom hoort Psalm 84 helemaal bij ons als gemeente.
terug